طراحی و ساخت برد آلارم کمپرسور سرد خانه (شرکت لبنیات رامک)جهت استفاده از آلارم کمپروسور های سرد خانه در سال 1380 نصب شد. سردخانه به سیستم های برودتی نیاز دارد. در صورت ایجاد مشکل در هر کدام از این سیستم ها، سیستم مذکور باید آلارم دهد.