طراحی و ساخت برد کنترل ولودر در چند مدل(تی بی ام قطار شهری شیراز)جهت کنترل نسبی باز بودن شیر های نیما تیک که با هوا کنترل می شوند، در دستگاه حفاری مکانیزه ی TBM قطار شهری شیراز در چند مدل، در سال 1387 نصب گردید. در یک مدار هوشمند با استفاده از PLC، یک سیگنال آنالوگ، کنترل باز یا بسته بودن شیر را در دست داشته و به کمک یک بازخورد این میزان را تعیین می کند.