طراحی و ساخت کنترل دجیتال نقطه ی جوش(مرکز فنی حرفه ای شیراز)جهت کنترل دیجیتال شدت جوش در دستگاه نقطه ی جوش در سال 1385 راه اندازی شده است. برای جوش دادن پلیت ها به یکدیگر، با توجه به ضخامت پلیت مشخص می شود که تا چه میزان باید به جوش داده شوند.